Mesaje cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

Mesajul Protopopului Pr. Ioan Prisăcean, Biserica Ortodoxă Română       

,,Iar pruncul creştea şi se întărea cu duhul,umplându-se de
Înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste el.”
(Luca 2,40)

Veniţi  să ne bucurăm şi să cântăm Domnului, căci iată, astăzi Fiul lui Dumnezeu se naşte din Fecioara Maria şi Fiu al omului se face. Fiul Tatălui cel veşnic  devine fiu al Mariei, se întrupează, luând chip de om. De aceea în jurul ieslei din Betleem vedem pe Fecioara Maică, pe dreptul Iosif, cetele îngerilor, păstorii şi magii, preamărind marea taină a întrupării lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Căci pentru noi şi pentru a noastră mântuire, Fiul lui Dumnezeu ,,s-a pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om”. El este Dumnezeu – om, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, unind într-o singură Persoană firea dumnezeiască cu firea omenească. El s-a făcut ,,om asemenea nouă, afară de păcat” (Evrei 4,15). De aceea a primit să se nască, să ia chip de prunc, care creşte cu anii, ca la vârsta propovăduirii să-şi împlinească misiunea pentru care a venit în lume. Într-adevăr, Sfântul  Evanghelist Luca ne spune despre Iisus că ,,pruncul creştea şi se întărea cu Duhul, umplându-se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El”. Iar mai târziu, ne arată că ,,Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni”(Luca 2,40,52). Ca apoi  să se descopere mai deplin ca Dumnezeu – Om ,care lucra cu putere de Sus, căci în El, prin El, prin cuvintele şi acţiunile Lui, lucra Dumnezeu însuşi. Astfel , în firea Lui omenească, din pruncie până la vârsta bărbăţiei s-a arătat dumnezeirea Lui cea veşnică şi nemărginită. Căci ,,Cuvântul trup s-a făcut şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui ,slavă ca a unuia născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”(Ioan 1,14). Firea omenească a lui Iisus s-a îndumnezeit începând din momentul zămislirii, căci Fiul lui Dumnezeu a luat chip de om. Această îndumnezeire a firii omeneşti s-a desăvârşit la învierea şi înălţarea la cer a Domnului întru mărirea Tatălui. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu – Fiul Omului, a primit să ia asupra Sa ca om legea creşterii, prin aceasta El a întărit şi a sfinţit această lege şi ne cheamă să păşim pe urmele Lui, să creştem în El şi să respectăm legea dezvoltării în viaţa omenească. Prin Taina Sfântului Botez  suntem cu toţii ,,fiii lui Dumnezeu” după har. Iisus Hristos este sălăşluit în noi şi ne cheamă la desăvârşire.

Iisus Hristos se pune pe Sine drept ţintă şi model, ca privind la viaţa Lui cea sfântă să-i urmăm Lui, să întipărim în fiinţa noastră chipul sfinţeniei Lui şi să tindem să ne înălţăm până la statura desăvârşirii Lui. Harul lui Iisus Hristos devine roditor în viaţa noastră numai dacă ne străduim să facem voia Domnului în toate zilele noastre. Această creştere în Hristos nu este uşoară. Ea cere luptă necontenită. De ce? Pentru că în noi se luptă mereu binele  şi răul, virtutea şi păcatul, adevărul şi minciuna, dragostea şi ura, smerenia şi mândria, bunătatea şi răutatea. Având în faţă ţinta veşniciei, a desăvârşirii divine, care este Hristos, să împlinim îndemnul Sfântului Apostol Petru: ,Creşteţi întru harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos” (II Petru 3,18), ca astfel să ne îmbrăcăm sufletul şi viaţa în Hristos şi Hristos să crească în noi în aşa fel încât în toate simţămintele, vorbele şi faptele noastre să se simtă lucrarea Duhului lui Hristos, lucrarea credinţei, dragostei, bunătăţii, nădejdii, întrajutorării și smereniei. Căci prin luptă necontenită, sprijinită pe harul lui Hristos şi pe voinţa noastră cea bună, să biruim ispitele ce ne trag spre păcat şi să întărim în noi, în purtarea noastră tot ce este bun, frumos şi mântuitor.

A trecut postul Crăciunului, care închipuie perioada dinainte de Hristos, când se aştepta venirea lui Mesia, venirea unui Mântuitor. Acum ne plecăm cu inimi pline de bucurie în faţa ieslei din Betleem, unde ,,s-a născut Hristos-Mesia chip luminos” cum spun colindele din bătrâni. E mult de atunci. Au trecut mai mult de două mii de ani. Şi totuşi icoana Naşterii Domnului e mereu vie în sufletul nostru, în viaţa noastră. De ce? Pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este veşnic viu. El vine şi astăzi să se sălăşluiască nu într-o iesle ca odinioară, ci în noi, în fiinţa noastră, să ne umple de nevinovăţia Lui, de puritatea Lui cea dumnezeiască, să ne lumineze sufletul, să ne încălzească inima şi să ne ajute să creştem tot mai mult în dragoste de El, de Biserica Lui cea sfântă, de tot ce este bun, ziditor şi înălţător. Crăciunul este o chemare la curăţia sufletului şi a vieţii noastre în Iisus Hristos. Să-l primim pe Hristos în ieslea inimii noastre, să ne curăţim de tot ce este rău ,de tot păcatul, să ne împăcăm cu toţi semenii şi astfel  să ne rugăm Domnului ca să  fie cu noi în toate zilele  vieţii noastre şi să ne călăuzească paşii pe calea creşterii în virtute, ca să cunoaştem şi să se vadă din faptele noastre că Hristos s-a sălăşluit întru noi. Urându-vă să sărbătoriţi în pace şi bucurie Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, Bobotezei şi Anul Nou, rog pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, fericire, spor în toate şi mântuire.

Mesajul Preotului Paroh Lokodi Attila, Biserica Romano-Catolică

A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik.” (Iz 9, 1-2)
Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!
Poporul, care a umblat în întuneric, a văzut o mare lumină. Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii, a strălucit o lumină. Tu ai făcut să-i crească bucuria.” (Isaia 9,1-2)
Prin aceste gânduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!


Das Volk, das im Dunkel lebt, schaut ein großes Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, erstrahlt ein Licht. Du machst laut den Jubel, groß die Freude.” (Izaja 9,1-2)
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.


Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!


Mesaj din partea Preotului Paroh Liubodrag Boghicevici, Biserica Ortodoxă Sârbă

An de an, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de bucurie duhovnicească, pentru că ea este împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor. Vă îndemn să întâmpinăm această mare bucurie cu smerenie, bunătate şi milostivenie! Fie ca marea sărbătoare a Crăciunului să ne aducă binecuvântare, sănătate, linişte şi multă dragoste!

Hristos s-a născut!
Crăciun fericit!
La mulţi ani!


Mesaj din partea Pastorului Ghiţă Sporea, Biserica Baptistă Beraca
Crăciunul care nu trebuie uitat!
În vremuri ca acestea, tulburi și pline de incertitudine, numai farmecul și frumusețea Crăciunului ne mai poate ajuta să mergem înainte. Ne dorim din tot sufletul să trecem peste încercările și greutățile vieții și să ne bucurăm încă o dată de Nașterea lui Emanuel (Dumnezeu este cu noi). La acest popas binecuvântat, e bine pentru sufletul nostru să ne aducem aminte de scopul venirii sale în lume. În Evanghelia după Luca cap 19:10 citim spusele sale: „pentru că Fiul Omului a venit să caute și să Mântuiască ce era pierdut”. Să ne amintim că venirea Sa în lume ar trebui să cauzeze bucurie și încantare, pace și cântare, venerație și uimire, închinare și laudă. Întrebarea mea onestă este dacă noi, oamenii, înțelegem îndeajuns de bine misiunea lui și apreciem sacrificiul său. Apostolul Pavel scrie în Epistola către Filipeni cap 2:7: „s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.” Avem un subiect vast de contemplare: Isus Hristos cel născut în Betleem. Acesta este Regele nostru. Un Crăciun fericit tuturor și La Mulți Ani vă dorim noi, Baptiștii din Deta!  

Mesajul Directorului Centrului Cultural Deta, Ovidiu Ivancea

Sărbătoarea Crăciunului și a Anului Nou să vă aducă tot ce este mai bun, multă sănătate, fericire, prosperitate și împlinirea tuturor dorințelor!

ANUNŢ

Duminică 24.12.2017, începând cu orele 17.00, vă aşteptăm la Sărbătoare
Pomului de Crăciun, care va avea loc în faţa Muzeului oraşului Deta.
Moş Crăciun va fi acolo!

1 Decembrie la Deta


Ziua Naţională a României a fost marcată la Deta printr-o ceremonie emoționantă la Monumentul Eroilor din faţa Muzeului oraşului. În deschidere, primarul Petru Roman a punctat importanţa datei de 1 Decembrie, iar Tedeumul şi slujba de pomenire a eroilor căzuţi în lupta pentru apărarea patriei au fost oficiate de către protopopul Ion Prisăcean şi preotul paroh Ciprian Blagoe. Așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, Diana Tătăruşanu a făcut o evocare în cadrul căreia a prezentat în ordine cronologică momentele istorice legate de Ziua Națională. Corul Mixt al Centrului Cultural Deta, sub îndrumarea profesorului Dan Oroșan, a intonat Imnul Naţional al României „Deşteaptă-te române” şi „Imnul eroilor” .
În memoria eroilor au fost depuse coroane şi jerbe de flori de către: Primăria Deta, Asociaţia veteranilor de război, Poliţia oraşului Deta, Poliţia de frontieră Deta, Unitatea de jandarmi Deta, Unitatea de pompieri militari Deta, Spitalul orăşenesc Deta, Liceul Tehnologic Sf. Nicolae, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, ALDE, Forumul German, consilierul independet Ioțcov Lucian, Asociația Seniorilor Deta, Asociația pensionarilor MAI, Uniunea Bulgarilor din Banat filiala Deta, Uniunea Sârbilor Deta, UDMR Deta şi a Partidului Noua Dreaptă. (Ovidiu Ivancea, directorul Centrului Cultural Deta)


SĂRBĂTOAREA CENTRULUI CULTURAL DIN DETA

După un an în care am muncit mult și am depășit cu succes toate provocările, ne-am întâlnit toţi cei care ne-am adus contribuţia la viaţa culturală a oraşului Deta în cadrul Sărbătorii Centrului Cultural al oraşului Deta. Evenimentul a ajuns deja la cea de-a treia ediţie, și în 2017 ne-am reunit cu scopul de a face un bilanţ al activităţilor finanţate prin Agenda culturală, al activității fiecărui ansamblu, al corurilor precum și al orchestrei de muzică populară. Alături de noi au fost cetăţenii de onoare ai oraşului, consilierii locali, angajaţi ai Primăriei Deta, reprezentanţii principalelor instituţii, precum și delegaţii din localităţile Plandiște, Barite şi Coștei din Serbia. De la an la an numărul activităţilor culturale este tot mai mare, spectacolele oferite de Centrul Cultural prin formaţiile artistice, atât în ţară cât şi în străinătate, au fost şi ele mai multe față de anul precedent, numărul celor ce activează în viaţa culturală a crescut simţitor, toate acestea fiind indicatori clari că generaţia actuală păstrează tradiţiile, portul şi valorile moştenite. Pentru efortul depus de-a lungul anului și pentru premiile obţinute, ansamblurile au fost felicitate de Petru Roman, primarul orașului Deta, care, în semn de apreciere și mulţumire pentru activitatea lor culturală, le-a înmânat câte o diplomă.


Mulțumesc tuturor celor care activează sub egida instituției pe care o conduc, îi felicit pentru rezultatele foarte bune obținute la concursurile și festivalurile la care au participat și pentru efortul de a reprezenta orașul Deta cu cinste și mândrie pe fiecare dintre scenele pe care au evoluat. Multumesc consilierilor locali pentru susținerea culturii în Deta prin votul unanim acordat Agendei culturale. Și, în mod special, aduc mulțumiri conducerii Primăriei care mi-a fost alături ori de câte ori a fost nevoie. (Ovidiu Ivancea, directorul Centrului Cultural Deta)

Editorial Petru Roman

Sărbători fericite și un an nou cu multă sănătate

Ne aflăm la sfârșitul unui an plin de provocări de tot felul, însă atunci când tragem linie, spun cu încredere că, pentru comunitatea noastră, a fost un an bun, cu investiții, cu proiecte continuate și planuri de viitor. Însă comunitatea din Deta reprezintă mai mult decât strict infrastructura sau serviciile pe care le avem la dispoziție. Comunitatea înseamnă în primul rând oameni, iar la acest capitol sunt atât de mândru de dumneavoastră, oamenii din Deta, încât îndrăznesc să afirm că am putea fi un model la nivel național. Orașul nostru are locuitori harnici, pricepuți, preocupați de ce se întâmplă în jur, dornici de evenimente culturale, interesați de viața comunității. Felicitările pentru ce am construit în acest an merg către dumneavoastră și sper ca în 2018 să rămâneți aceeași oameni minunați. Vă urez Sărbători fericite, alături de cei dragi, să fiți la fel de generoși ca și până acum și să dăruiți din ce aveți și acelora fără posibilități. Nu mă refer aici doar la contribuțiile financiare, dăruiți atenție, o vorbă bună, o felie de cozonac sau o invitație de a petrece timp împreună. Fie ca noul an să vă aducă sănătate, armonie și prosperitate! Crăciun fericit și La Mulți Ani 2018!


ÎMPREUNĂ LA IESLEA MÂNTUITORULUI DIN BETLEHEEM


La mai puțin de 10 kilometri de Ierusalim, în piața Ieslei din inima Betleheemului, se află unul dintre locurile sacre al creștinismului, Biserica Nașterii Domnului construită peste peștera în care se spune că Fecioara Maria a dat naștere lui Iisus Hristos. Minunata peșteră învelită în marmură albă este venerată de creștinii care vin din toate părțile lumii pentru a îngenunchia în fața ieslei în care a stat Iisus. Sfântul Iustin Martirul a identificat în secolull al II-lea acest loc, care mai apoi a fost marcat cu o stea cu 14 colțuri plasată pe o lespede de marmură cu inscripția „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est-1717”-„Aici Iisus Hristos a fost născut de Fecioara Maria-1717”. Din acea clipă, 15 candele luminează încontinuu acest loc sfânt. În anul 1847, furtul stelei a declanșat o criză internațională care a culminat cu Războiul din Crimea 1854-1856. Steaua a fost refăcută de sufletul românesc plin de credință și sfințenie a lui Constantin Brâncoveanu, iar catapeteasma de către domnitorul român Ștefan Cantacuzino, ambii dăruind fără a cere nici un argint.


Aflându-ne în Seara De Ajun în acest loc mirific, am trecut prin Ușa Smereniei, ne-am închinat și am înălțat o rugăciune pornită din adâncul sufletului nostru. Bucuria pe care am simțit-o a fost copilărească și sfântă deoarece am conștientizat că pentru fiecare dintre noi, oricât de păcatosi am fi, există mântuire prin pruncul Iisus Hristos. Conduita este simplă: să plângem pentru răutățile noastre, să făgăduim că schimbarea noastră este una reală și că nu ne mai întoarcem la cele rele, să urmăm învățăturile lui Iisus și să credem în El. Apoi, încetul cu încetul, să devenim mai buni deoarece fiecare dintre noi păstrează un copil în sufletul său, copil pe care trebuie să îl facă să cânte și să-l slăvească pe Dumnezeu. Ieșind pe Ușa Smereniei, în lumea „noastră” plină de dureri și probleme, Bunul Dumnezeu știind că suntem prea slabi ca să răzbim singuri, dă fiecăruia dintre noi pe Iisus, Unicul său Fiu, să ne însoțească, să ne mântuiască, să ne ajute și să ne călăuzească în fiecare clipă a vieții noastre. (Endre Libus)

Premii la faza județeană a Festivalului „Cântec, joc și grai străbun”
După succesul obținut la faza zonală a Festivalului „Cântec, joc și grai străbun”, Ansamblurile de dansuri populare româneşti, sârbeşti şi maghiare ale Centrului Cultural Deta s-au prezentat la faza judeţeană a concursului organizată în 22 noiembrie, la Casa Tineretului din Timişoara. Toate cele trei formaţii ale noastre și-au dat silința să impresioneze juriul şi publicul prezent prin suitele de dans prezentate, prin coregrafia autentică din zona de câmpie a Banatului, prin ţinuta lor şi, nu în ultimul rând, prin originalitatea portului, scoţând astfel în evidenţă tot ce au mai bun și mai frumos. În urma jurizării, Ansamblul de dansuri populare sârbeşti a ocupat locul I pe podium, Ansamblul de dansuri populare maghiare a obținut de asemenea locul I plus un premiu special din partea juriului, iar Ansamblul de dansuri populare româneşti a adus acasă o menţiune. Felicit ansamblurile pentru rezultatele excelente și pentru modul impecabil în care au reprezentat oraşul Deta. (Ovidiu Ivancea, directorul Centrului Cultural Deta)

Banat Open 2017 – Vârșeț, ultimul turneu din 2017, un an excelent pentru Badminton DetaLa începutul lunii decembrie, Badminton Club Deta a participat la prima ediție a competiției Banat Open 2017, eveniment sportiv organizat în Vârșeț, Serbia. Turneul internațional a strâns la start 65 de concurenți din Vârșeț, Zrenjanin, Pancevo, Timișoara, Bocșa și Deta, iar clubul nostru i-a făcut față cu brio adunând 5 medalii: Palfi Sarra - locul II, Giurgiev Ariana - locul III, Giurgiev Iadranca - locul III, Gerbner Andreas - locul III și Livadariu Mihnea - locul III.


La sfârșit de an, privind retrospectiv, încheiem anul într-o notă de sărbătoare și ne bucurăm pentru victoriile importante obținute de clubul nostru. La fiecare participare, Badminton Club Deta a fost la înălțime,detronând cluburi cu renume, dovadă stând numeroasele premii obținute. În 2017, clubul nostru a participat la 6 concursuri de badminton cumuland un număr de 32 de medalii. La Bocșa Badminton Cup 2017, Ediția a II-a ne-am întors acasă cu 5 medalii, la Deta Badminton Cup 2017, Editia a II-a am reușit să strângem 13 medalii, la Shuttle Time Timisoara 2017 am obținut 6 medalii, la Olimpiada Gimnaziilor 2017, Faza Județeană am ocupat un binemeritat locul III, la Cupa Bârzava 2017, editia a VIII-a am îmbogățit palmaresul cu 2 medalii, iar la Banat Open 2017, Vârșeț ne-am confirmat forța sportivă câștigând 5 medalii. Felicitari tuturor sportivilor clubului nostru! (Radu Rotar)

Felicitări, Oana!Ne mândrim din nou cu eleva noastră, Herişanu Oana Victoria, din clasa a XI-a R, coordonată de doamna profesoară Jilavu Ana, care a obţinut premiul al II-lea la Concursul Interjudeţean de Chimie “Memorial Octavian Larionescu”. La concurs au participat 499 de elevi (clasele VII-XII) din 3 judeţe: Timiş, Hunedoara si Caraş-Severin. Sperăm sa auzim de astfel de rezultate si la următoarele concursuri si olimpiade şcolare si îi urăm mult succes în continuare! (Director prof. Morariu Letiţia Ana)

Pescuit la standarde înalte

La iniţiativa Asociaţiei Pescarilor Sportivi “Ţiparul” şi a Primăriei oraşului Deta, sâmbătă, 2 decembrie 2017, la Balta Ţiparul din oraşul Deta, s-a desfăşurat un workshop cu tematică pescărească, urmat de o partidă de pescuit sportiv, la care au participat şi reprezentanţii localităţii înfrăţite Coka din Serbia. (Szelei Tiberiu)  

Dumnezeu săi-i odihnească în pace

- IUNACICO EMIL, decedat la data de 28.11.2017 -79 ani
- VERTOPAN IOAN, decedat la data de 29.11.2017-79 ani
- STEHLIC IOSIF, decedat la data de 30.11.2017- 64 ani


Primăria oraşului Deta transmite familiilor îndoliate, sincere condoleanţe!

CALENDARUL EVENIMENTELOR DIN LUNA DECEMBRIE 2017

 • ZIUA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
1 Decembrie, ora 11:00, la Monumentul Eroilor din faţa Muzeului oraşului Deta

 • SEARA DE TEATRU „AEROPORT”
7 decembrie, ora 19.00, la Centrul Cultural Deta, spectacol prezentat de Teatrul Naţional din Timişoara

 • SPECTACOL cu ocazia Crăciunului pentru etnicii maghiari
9 decembrie, ora 18:00, la Centrul Cultural Deta

 • CONCERT DE COLINDE
15 decembrie, ora 18:00, la Centrul Cultural Deta

 • SPECTACOL ANIVERSAR al Ansamblului de dansuri populare sârbeşti Sveti Nikola
17 decembrie, ora 18:00, la Centrul cultural Deta

 • SĂRBĂTOAREA POMULUI DE CRĂCIUN
24 decembrie, ora 17:00, la bradul împodobit din faţa Muzeului oraşului Deta

 • SPECTACOL cu ocazia Sărbătorilor de iarnă organizat de Forumul German
26 decembrie, ora 16:00, la Centrul Cultural Deta

Vă invităm să participaţi la toate evenimentele, accesul este gratuit.


ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI SENIORILOR DETA ÎN LUNA NOIEMBRIE 2017


 • Asociaţia Seniorilor din Oraşul Deta, cu sprijinul Primăriei oraşului Deta şi al Centrului Cultural al oraşului Deta, a organizat, în 11 noiembrie 2017, Balul Seniorilor, moment de mare bucurie pentru toţi participanţii. Evenimentul mult aşteptat s-a aflat la cea de-a paisprezecea ediție în decursul celor 7 ani de activitate ai asociației și a reunit 240 de persoane, membri ai asociaţiei şi invitaţi. Au particiat oaspeţi deosebiți din comuna Plandişte Serbia, reprezentanţi ai organizaţiei pensionarilor şi invalizilor din localitate, cu care asociaţia are o bună colaborare şi relaţii de prietenie de mai mulţi ani. Seniorii oraşului au demonstrat încă o dată că vârsta nu contează atunci când ai spiritul tânăr, muzica și ocazia de a depăna amintiri aducându-le multe zâmbete și voie bună.
 • În data de 18 noiembrie 2017, la Centrul Cultural al oraşului, s-a desfășurat concursul anual de remi şi table, competiție anuală la care participă seniori din cadrul asociaţiei. Câştigătorii au fost recompensaţi cu diplome, cupe şi tricouri. Câştigătorii concursului de remy au fost: Locul I –Braicu Edith, Locul II –Sculean Dorina, Locul III –Drăguţ Rodica. Câştigătorii concursului de table au fost: Locul I – Giorici Miroslav, Locul II –Baniaş Nicolae, Locul III – Drăgan Nicolae.

Mulţumim Primarului oraşului Deta – Petru Roman, Conducerii Primăriei oraşului Deta, Consiliului local al oraşului Deta și Centrului Cultural al oraşului Deta deoarece au făcut tot posibilul ca seniorii să beneficieze de posibilitatea de a organiza activităţi recreative, bucurându-se astfel de o bătrâneţe frumoasă și liniştită. Iar fiindcă suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, în numele conducerii asociaţiei, urez membrilor noştri şi locuitorilor oraşului să aibă parte doar de bucurii, de multă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor viselor. (Preşedinte ASD - Alexandru Voiculescu)Editorial Petru Roman

Un an bun

Așa cum sunt sigur că mă știți, nu sunt omul căruia să îi placă să se laude. Nu pot însă să nu constat că împreună cu dumneavoastră am reușit să fac foarte multe în anul care este aproape de final. 2017 a fost un an cu multe proiecte realizate și chiar dacă am avut și câteva dificultăți în derularea proiectelor, pot să spun fără teama de greși că lucrurile au mers bine. Am făcut tot ce a ținut de noi pentru a duce la bun sfârșit proiectele importante, investiții așteptate de mulți dintre dumneavoastră, și am continuat cu succes lucrările începute în anii trecuți. Aș putea spune că am avut un an bun în ciuda unor dezamăgiri și mă gândesc în primul rând la eșecul licitației pentru Casa de Cultură unde nu am avut competitori, fapt care va duce la întârzierea cu câteva luni a acestui obiectiv. Consider necesar un scurt bilanț, acum la final de an, și nu din dorința de a arăta ce am făcut ci pentru a vă arăta ce s-a făcut din banii dumneavoastră. Primăria va continua să lucreze la dezvoltarea orașului și în anul care vine. Vom încerca să folosim la maxim bugetul local dar în paralel vom căuta și alte surse de finanțare pentru a face din Deta orașul de care să fim cu toții mândri. 

2017 – Promisiuni îndeplinite

Administrația locală din Deta a reușit și în acest an să ducă la bun sfârșit o serie de proiecte importante pentru comunitate. Multe proiecte au fost finalizate, altele au continuat, dar s-au pus și bazele pentru deschiderea unor lucrări noi. Niciun domeniu nu a fost lăsat deoparte iar alocările financiare au ținut cont de prioritățile orașului.

Lucrări de investiții
În acest an au continuat lucrările la infrastructura orașului. Astfel, pe strada Marian Damaschin, s-au finalizat lucrările la șanțurile pluviale și la trotuare. În zona ștrandului termal s-a finalizat un proiect mai amplu de peste 30 de miliarde de lei finanțat prin PNDL astfel că, infrastructura din zonă permite acum dezvoltarea imobiliară, fiind create toate condițiile pentru construcția de locuințe în termeni civilizați. În aceeași zonă, în cadrul ștrandului termal, s-au construit 10 căsuțe destinate cazării celor care doresc să petreacă mai multe zile la ștrand și s-au încheiat lucrările la acoperișul celor două bazine mici de înot. Au fost amenajate trotuare pe Strada Parcului și pe Aleea Revoluției. De asemenea, pe Calea Banlocului, lucrările la șanțul pluvial sunt în fază finală. Vor începe în scurt timp lucrările de asfaltare a drumului dintre Calea Ghialdului și fosta ITSAIA, iar în aceeași perioadă este programată realizarea sistemului de supraveghere video a orașului. Au început lucrările și la piața agroalimentară din oraș, fundația este deja turnată. La spitalul din oraș se execută un foraj de apă la 180 de metri, a doua sursă de apa din incinta unității sanitare. Acest foraj este foarte important pentru acreditarea spitalului, fiind o condiție obligatorie în acest proces. La blocul ANL pentru cadrele sanitare a fost emisă autorizația de construcție urmând ca lucrările să înceapă în cel mai scurt timp. După o perioadă destul de lungă de așteptare, în acest an, a fost finalizat Planul Urbanistic Zonal pentru zona Parcului Industrial, un document extrem de important care permite începerea investițiilor în acest parc. În 2018 urmează a se realiza accesul în Parcul Industrial și se vor finaliza lucrările pentru realizarea sistemului de alimentare cu energie electrică. Aceste lucrări sunt necesare deoarece la sfârșitul anului viitor vor începe, împreună cu Consiliul Județean Timiș, lucrările pentru deschiderea unui centru zonal de achiziții legume-fructe. Nici satul Opatița nu a fost uitat, aici fiind asfaltate două străzi.

Învățământ
Școlile au fost și rămân o prioritate pentru administrația orașului. În acest an, prin contractul semnat pe programul PNDL 2, grădinița cu program prelungit va fi reabilitată și extinsă, lucrările urmând să înceapă în cursul anului 2018. La școli s-au făcut, ca în fiecare an, o serie de lucrări de întreținere astfel încât elevii să înceapă anul școlar în condiții cât mai bune. La liceul din Deta s-au făcut lucrări importante la sala festivă și au fost reabilitate spațiile de cazare din cadrul unității de învățământ.

Cultură
Orașul Deta a avut o activitate culturală de invidiat în ultima perioadă. Principalul motor al acțiunilor culturale din oraș, Centrul Cultural din Deta este o adevărată carte de vizită a comunității. Corurile și ansamblurile de dansuri au participat la evenimentele din oraș dar au avut de asemenea prezențe remarcabile la consursuri și la spectacole în țară și în străinătate. Zilele Orașului, rugile, Ceaunul și Grătarul sunt doar câteva dintre evenimentele importante din oraș care s-au bucurat de contribuția Centrului Cultural. Pentru prima dată, în acest an, faza zonală a festivalului concurs Lada cu Zestre a fost organizată la Deta. În cadrul Centrului Cultural activează în acest moment 5 ansambluri de dansuri, două coruri și o orchestră. Ansamblul de dansuri populare românești este condus de instructor coregraf Cătălin Voicu și lucrează pe patru generații: copii, tineret, seniori și pensionari de la Asociația Seniorilor. Ansamblul de dansuri germane Edelweiss din Deta, coordonat de Elena Șămanțu, a avut un an extrem de solicitant. Membrii ansamblului au participat la o serie de evenimente culturale în Deta, în județul Timiș dar și la acțiuni culturale organizate în alte zone ale țării noastre. Ansamblul de dansuri populare maghiare Margaretta, sub îndrumarea Clarei Stanciu, a obținut premiul 3 la faza zonală a Festivalului Lada cu Zestre și a câștigat premiul 1 și premiul special al juriului la faza județeană a Concursului Cântec Joc și Grai Străbun organizat de Inspectoratul Școlar Timiș. Ansamblul de dansuri populare sârbești, sub coordonarea Dianei Tătărușanu, a obținut premiul 2 la faza finală a concursului Lada cu Zestre cu grupa mare și premiul 3 la același concurs cu grupa mijlocie, a câștigat marele premiu la Festivalul Etniilor organizat la Deta cu grupa mijlocie și a obținut premiul 1 la faza finală de la Deta a Festivalului Cântec joc și Grai străbun. Corul mixt condus de prof. Dirijor Dan Oroșan a avut o activitate bogată în acest an urmând să fie prezent și la activitățile din luna decembrie. Corul maghiar condus de Csaba Fazakaș a participat în acest an la cele mai semnificative evenimente culturale din regiune. Orchestra de muzică populară a fost prezentă la evenimentele din oraș și s-a bucurat de un succes enorm la acțiunile culturale organizate în Banatul sârbesc. Ansamblul de dansuri populare bulgărești coordonat de instructor Tapanov Ana Maria a obținut locul doi la faza zonală a concursului Lada cu Zestre și s-a remarcat la activitățile culturale din oraș.

Sprijin pentru organizații locale
Prin concepția bugetului, Primăria a sprijinit o serie de activități locale foarte apreciate de comunitate. Asociația Seniorilor din Deta a fost ajutată să își implementeze calendarul anual și toate bisericile din oraș au beneficiat de fonduri. Biserica Ortodoxă Română a primit bani pentru repararea acoperișului și pentru realizarea picturilor interioare. Biserica Ortodoxă Sârbă a fost finalizată și sfințită în acest an. La Biserica Reformată din oraș s-a zugrăvit exteriorul și a fost reparat acoperișul. Biserica Romano-catolică a fost zugrăvită la exterior și s-a reparat acoperișul. Mai multe ONG-uri din oraș au primit bani de la primărie, printre acestea numărându-se Asociația Părinților, Asociația Sfântul Iosif Cel Nou de la Partoș, Asociația Gyula Reviczky, Asociația Margareta, Asociația Team For Life, asociații ale pescarilor, bikerilor, automobiliștilor. Au fost de asemenea finanțate mai multe acțiuni culturale și sportive, la acest capitol remarcându-se promovarea echipei de fotbal într-un eșalon superior. Badmintonul, handbalul, boxul, atletismul dar și alte discipline sportive au avut rezultate foarte bune în acest an.

Proiecte finanțate
Un proiect extrem de important pentru oraș, blocat în urmă cu doi ani când firma care câștigase licitația pentru a executa lucrările a dat faliment, este modernizarea rețelelor de apă și canal și a uzinei de apa de către Aquatim. În acest an, proiectul s-a deblocat și au fost angajate două firme care vor finaliza lucrările până anul viitor. Alte două proiecte esențiale pentru Deta sunt finanțate din fonduri județene și se referă la construcția unui bazin semiolimpic acoperit la ștrandul termal, destinat în principal elevilor de la Liceul Sfântul Nicolae din Deta și înființarea unui centru de achiziție zonal pentru legume și fructe în cadrul Parcului Industrial din oraș. Din păcate, proiectul Casei de Cultură din parcul orașului, va fi întârziat deoarece la licitația din 23 octombrie desfășurată la sediul CNI din București nu s-a prezentat nicio firmă de construcții. Procedura va fi repetată anul viitor.

Proiecte pentru 2018
Anul care vine va reprezenta o etapă definitorie în dezvoltarea orașului nostru. Mai multe proiecte vor fi finalizate în paralel cu deschiderea unor lucrări noi de investiții. În primul rând este așteptată reluarea licitației pentru Casa de Cultură urmând ca după expirarea termenului de depunere a constestatiilor să fie declanșate lucrările efective de construcție. Se vor finaliza lucrările la piața agroalimentară și la blocul ANL pentru cadrele sanitare. Nu în ultimul rând, se va finaliza proiectul Aquatim. S-au pregătit studii de fezabilitate pentru realizarea de șanțuri pluviale pe strada Pădurii și pe Aleea Revoluției pe partea cu parcul și pentru realizarea a 11 locuințe sociale în locul fostelor ateliere de la școală. Toate aceste lucrări vor fi scoase la licitație pentru execuție. Se vor amenaja trotuare pe străzile: Mărășești, Călimănești, Gyula Reviczky, Aurel Vlaicu, Vasile Alecsandri și Calea Banlocului. Tot în 2018 se va schimba sistemul de iluminat stradal din oraș, cel actual fiind înlocuit cu un sistem modern și economic pe LED-uri. Totodată se așteaptă răspunsul pentru proiectul depus împreună cu orașul Sânnicolau Mare și cu Morahalom din Ungaria în urma căruia Deta ar putea intra în categoria așezărilor urbane de tip Smart City prin furnizarea de internet wirless gratuit. De asemenea se vor depune două proiecte importante: primul se va realiza pe fonduri IPA România-Serbia, împreună cu localitatea Vrsac, pentru amenajarea unei zone de agrement în parcul din Deta, pe vechiul braț al canalului Birdeanca. Cel de-al doilea proiect va fi depus pe POR și se referă la anveloparea unor blocuri din Deta. Cu siguranță lista acestor proiecte va fi cu altele cursul dezbaterii bugetului pe anul 2018. Tot în cadrul proiectelor pe termen scurt, la Opatița, se are în vedere asfaltarea drumului dintre Monument și Cimitir.Vrei să devii jandarm?

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara recrutează candidaţi pentru următoarele instituţii de învăţământ militar:
 • Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani - Specializarea subofiţeri de jandarmi – 350 de locuri din care 3 locuri pentru cetăţenii de etnie romă şi 2 locuri pentru cetăţenii de alte minorităţi.
 • Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Petru Rareş” Fălticeni - Specializarea subofiţeri de jandarmi – 350 de locuri din care 3 locuri pentru cetăţenii de etnie romă şi 2 locuri pentru cetăţenii de alte minorităţi.


CERERILE DE ÎNSCRIERE se pot depune la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara până la data de 05.12.2017. Adresează-te ofiţerului sau subofiţerului de resurse umane. El îţi va spune ce ai de făcut, te va consilia şi îndruma spre instituţia de învăţământ care corespunde cel mai bine aspiraţiilor tale, dar şi pregătirii şi aptitudinilor pe care le ai. Totodată îţi va da să completezi unele formulare şi îţi va spune ce documente trebuie să cuprindă dosarul tău de candidat. Contact: Telefon: 0256/490367, Fax: 0256/201081, Internet: jandarmeriamobilatimisoara.ro și e-mail: grjmbtm@jandarmeriamobilatimisoara.ro

ANUNȚ IMPORTANT

Grupul de Acţiune Locală “Asociaţia Timiş Torontal Bârzava” anunţă lansarea măsurilor 1/6B, 3/6A, 6/1A, sub-măsura 19.2 LEADER, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, destinat mediului public şi privat:

1).Măsura 1 / 6B: Dezvoltarea localităților rurale și mic-urbane prin investiții în infrastructură la scara mică, servicii de bază pentru populație și investiții asociate patrimoniului cultural și natural - Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură:1.291.545  euro
2).Măsura 3 / 6A: Măsuri împotriva depopulării prin crearea de locuri de muncă prin sprijinirea activităților non Agricole - Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură: 330.000 euro
3).Măsura 6 / 1A: Încurajarea cooperării prin asociere pentru găsirea de soluții inovative și facilitarea  accesului la piață - Fondul nerambursabil disponibil pentru măsură:173.999 euro. (Gheorghe Duţă)
DATE DE CONTACT: G.A.L. Asociatia Timiş Torontal Bârzava, Sediu: Str. Ştefan cel Mare nr 5, Oraş Deta, Telefon/fax: 40-256-390549; e-mail: office@timistorontalbarzava.ro,  www.timistorontalbarzava.ro

Balul Bobocilor 1978-2017


Pe 1 septembrie 1978 am ajuns la Deta, cu o repartiţie şi cu mândria de a fi „şef de promoţie”. Nu am venit cu mâna goală, am adus cu mine ceva, ceva ce era mai greu de înţeles atunci: “BALUL BOBOCILOR”. Cu sprijinul a doi directori deosebiţi, inginerul Florea Radu şi profesorul Ilian Ionel, s-a organizat pentru prima dată “Balul Bobocilor” la Deta. Anul acesta am marcat cea de-a 40-a ediţie, poate de aceea îndrăznesc să spun că a fost „o ediţie de colecţie”. Organizatorii acestei ediţii, alături de cele opt perechi, ne-au oferit un spectacol autentic şi de bun gust.
La finalul spectacolului juriul a trebuit sa delibereze, misiune foarte grea deoarece toţi cei 16 boboci s-au ridicat la un nivel înalt. Cred că această ediţie a avut cei mai frumoşi si talentaţi boboci, însă oricât de greu a fost, juriul a fost nevoit să aleagă:
 1. Locul I: Prelipcean Oana-Raluca (Miss boboc 2017) și Huțu Răzvan (Mister boboc 2017)
 2. Locul II: Rădoi Alexia-Anamaria (Regina balului 2017) și Popovici Andrei-Mihai (Regele balului 2017)
 3. Locul III: Giorici Vesna (Prinţesa balului 2017) si Dvorac Adrian-Gabriel (Prinţul balului 2017)
Pe această cale ţin să mulţumesc tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestui spectacol: organizatorilor, concurenţilor, juriului, invitaţilor, şi nu în ultimul rând, sponsorilor. Dar cum perfecţiunea nu există, nici la noi nu a fost. Pe această cale ne cerem scuze pentru că am omis unul dintre cei mai vechi sponsori, un sponsor care de câţiva ani face sfârşitul de an mai frumos pentru zece tineri participanţi la “Balul Bobocilor”, oferindu-le un Revelion de vis: S.C. Niadal S.R.L. (Prof. Galamboş Lenuţa)MAJESTATEA SA, ALĂTURI DE NOIDin cei şaizeci de ani de căsnicie, Regele Mihai şi Regina Ana au petrecut aproape cincizeci la VERSOIX, pe malul lacului Leman (Geneva) din minunata şi ospitaliera ţară a cantoanelor Elveţia, într-o casă modestă (Vila Fantezia), cu multe lucruri cu specific românesc și care dădea ocupanţilor o stare de pace interioară. Într-un astfel de mediu au crescut cele cinci prinţese ale familiei regale: Margareta, Elena, Irina, Sofia şi Maria. Chiar dacă vara şi toamna casa şi grădina aveau farmecul lor aparte, iarna, pe malul lacului era vântul năprasnic cu multă umezeală, situație care i-a determinat să se mute la AUBONNE. Acest loc parcă le-a fost predestinat şi le amintea mult de Sinaia dragă sufletului lor, trăind astfel exilul mai uşor. În mica localitatea, discreţia şi modestia familia cu sânge albastru i-a cucerit pe oamenii locului care i-au adoptat, şi care nu ştiau cu toţii, că au printre ei un rege şi o regină. „Regina Ana era o femeie plăcută şi empatică” spunea o localnică, iar un producător afirma „că însăşi regele cumpără brânză de la fabrica noastră”. În urmă cu câţiva ani, mâna destinului sau a bunului Dumnezeu, a făcut ca noi, turişti în micuţa localitate, trecând prin fața modestei case, să îi zărim pe Rege şi Regină plimbându-se pe mirifica pajişte, cu gândurile undeva departe, poate la sufletele rămase în ţară. Ne-am reamintim atunci cuvintele pline de înţelepciune ale Majestăţii Sale: ,,România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre servite responsabil şi generos. Cele mai importante lucruri dobândite după libertate şi democraţie sunt identitatea şi demnitatea pentru că lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. Cinismul, interesul îngust şi laşitatea nu trebuie să ne preocupe viaţa, nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru . Nu văd o Românie de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o împrumut de la copii noştri. Copii şi tineri ţării au astăzi o viaţa fără graniţe, fără nici un complex de inferioritate, ei sunt acea parte a României care ne aşează la nivel de egalitate cu orice altă ţară a lumii. Mulţumesc părinţilor şi profesorilor, prin sacrificiu dau copiilor lor un viitor aşa cum nici o altă generaţie trecută de români nu au putut-o avea. Vom avea o şansă în viitor doar dacă ne vom asuma propria noastră răspundere. Nu va veni nimeni de altundeva să ne ofere binele”. Mai apoi, Regina, cu sufletul ei nobil a continuat: „Familia noastră aparţine acestei ţări. Sunt convinsă că urmaşii noştri or să aibă forţa şi inspiraţia de a se identifica cu sufletul ţării. Poporul român este dăruit cu un talent enorm, oamenii trebuie lăsaţi să prindă curaj, fiindcă au fost complet călcaţi la pământ. Daca românii ar ajunge să fie din nou mândri de ei înşişi!”. Acum, Majestate, când sărbătorim din nou Ziua Naţională a României de astăzi, la care Casa Regală a avut un rol covârşitor (Ferdinand primul rege al României Mari - încoronat la Alba Iulia), vă rugăm ca şi până acum, să aveţi sufletul alături de noi şi pentru România. (Endre Libuş)

MULTICULTURALITATECentrul Cultural al orașului Deta, în colaborare cu reprezentanții minorității maghiare din Deta, la mijlocul lunii octombrie 2017, au primit ca oaspeți, Fundația Diaspora din Timișoara și grupul de dansatori a treia generaţie (copii) din Tormac care, împreună cu coordonatorii lor, au prezentat un program artistic și o suită de dansuri populare autentice în cinstea sărbătoririi Zilei maghiarilor din Diaspora. Sperăm ca inițiativa Fundației Diaspora de a lega comunitățile împrăștiate să devină o tradiție în regiunea noastră deoarece toate comunitățile sunt la fel de importante. (Clara Stanciu)


PORTURI ȘI DANSURI POPULARE LA DETA


La începutul lunii noiembrie, Centrul Cultural Deta a fost gazda festivalului-concurs „CÂNTEC, JOC ȘI GRAI STRĂBUN” ajuns la cea de-a zecea ediție, faza regională și organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș, coordonator fiind doamna profesor Letiția Morariu, director al Liceului Tehnologic Sf.Nicolae din Deta. În cadrul festivalului s-au prezentat ansambluri și formații de dansuri populare din opt localități: Voiteni, Gătaia, Giulvăz, Breștea, Livezile, Giera și Liebling. Orașul Deta a participat cu Ansamblurile de dansuri populare românești, sârbești, maghiare și germane, formate din copii și elevi. Toți participanții au încercat să scoată în evidență ce au avut mai bun, mai frumos și mai reprezentativ, în urma jurizării, calificându-se pentru faza județeană, Ansamblul de dansuri populare maghiare din Deta care a obținut locul I, Ansamblurile de dansuri populare românești și sârbești tot din Deta care s-au clasat pe locul al II-lea și Ansamblul de dansuri populare românești din Gataia care a ocupat locul al III-lea. Felicit toate ansamblurile pentru prestațiile avute, iar câștigătorilor le urez succes la faza județeană. (Ovidiu Ivancea, director al Centrului Cultural Deta)


TOAMNA ÎN CÂNTEC ȘI DANS

Centrul Cultural Deta a fost invitat să participe cu Ansamblurile de dansuri populare sârbești, maghiare și germane la Festivalul „Roadele Toamnei”, organizat în Timișoara, la Muzeul Satului Bănățean. Evenimentul a reunit micii producători agricoli cu standuri de vânzare a produselor, oferind totdata un buchet folcloric de cântece și dansuri populare. Alături de interpreți vocali consacrați cu nume cunoscute în țară și în străinătate, tarafuri și orchestre folclorice, ansamblurile noastre au impresionat publicul cu suite de dansuri tradiționale și specifice fiecărei etnii. Cu toate că vremea a fost mohorâtă, o zi adevărată de toamnă, entuziasmul dansatorilor de la Deta, suitele prezentate, costumele autentice și prestația deosebită au reușit să aducă multă bună dispoziție, culegând ropote de aplauze după fiecare apariție pe scenă. (Ovidiu Ivancea, director al Centrului Cultural Deta)

Primăria orașului Deta urează casă de piatră proaspeților căsătoriți:

- IONAŞC IOAN-BOGDAN şi GHICA ANDREEA-ELENA – 02.11.2017
- GERBNER EMANUEL şi HAUER BRIGHITE – 03.11.2017

Dumnezeu săi-i odihnească în pace


DECESE
 • PETER OTTO, decedat la data 21.10.2017 - 78 ani
 • BANIAŞ VERGINA, decedată la data de 28.10.2017 - 84 ani
 • BĂDUCEANU ELENA, decedată la data de 31.10.2017 - 78 ani
 • TOTH AURELIA, decedată la data de 31.10.2017 - 77 ani
 • LINGURAR OVIAN, decedat la data de 31.10.2017 - 60 ani
 • VELJACSEK IULIA, decedată la data de 05.11.2017 - 93 ani
 • LASZLO IULIANA, decedată la data de 06.11.2017 - 72 ani
 • COMNENOV VUCOMIR, decedat la data de 05.11.2017 -86 ani
 • COZACIUC PARASCHIVA, decedată la data de 09.11.2017 - 80 ani
 • STOIANOV DESANCA, decedată la data de 09.11.2017 - 82 ani
 • WOLF MATEI, decedat la data de 14.11.2017 - 89 ani
 • FULOP ROZALIA, decedată la data de 14.11.2017 - 87 ani
 • MATEESCU PAULINA, decedatăla data de 16.11.2017-81 ani

Primăria oraşului Deta transmite familiilor îndoliate, sincere condoleanţe!

Scurt bilanț de toamnă la Asociația Seniorilor din Deta


Lunile septembrie și octombrie au fost pline de emoții, pregătiri și trei deplasări importante pentru seniorii din Deta. Alături de echipa de dansuri, mai mulți membrii ASD au participat la spectacolul și concursul organizate cu ocazia Festivalului țuicii și magiunului din localitatea Coka, Serbia. Prezența lor a fost una apreciată, seniorii întorcându-se acasă cu premii și multe felicitări din partea gazdelor. Iată și rezultatele lor: la ţuică, Tânjălău Nicolae a obţinut medalia de aur iar Spâng Cornel medalia de argint; la magiun au primit medalii de aur: Neda Iovanca, Vesici Zvezdana, Drăgan Nicolae, Iordache Livia, iar medalii de argint au fost acordate pentru Spâng Mărioara şi Drăguţ Rodica. Au mai primit menţiuni pentru ţuică Frunţeanu Ioan şi Matiş Avram, iar pentru gem: Sculean Dorina, Avram Maria, Duca Elisabeta. Asociaţia Seniorilor Deta a primit o diplomă din partea organizatorilor, în semn de mulțumire pentru onorarea invitației de a participa la unul dintre cele mai importante evenimente din localitatea Coka.

În zilele de 19, 21, 26 şi 28 septembrie a fost organizată o excursie la Mânăstirea Sfânta Ana din Orşova şi o croazieră pe Dunăre, cu şalupa, ocazie cu care au fost vizitate Cazanele Dunării, unele din cele mai impresionante formațiuni calcaroase situate atât pe malul românesc cât și pe malul sârbesc. În unele locuri din această zonă superbă, Dunărea se îngustează până la 230 de metri și are o adâncime de peste 80 de metri, în zona Cazanele Dunării. Plimbare cu şalupa pe Dunăre reprezintă „sarea și piperul” turismului din Orșova și Cazanele Dunării, fiind o experiență de neuitat, în care diversitatea reliefului, frumusețiea naturii, adrenalina și minunatele obiective turistice au ţinut interesul seniorilor la cele mai înalte cote. Mulțumim primarului Petru Roman pentru sprijinul constant și implicarea activă în acest proiect și în general în activitățile Asociației Seniorilor din Deta, mulțumim Consiliului Local și tuturor celor care au contribuit la această experiență de neuitat.

Tot în luna septembrie, seniorii au participat cu 17 membri la Festivalul de gătit din localitatea Bordany (Ungaria) şi la Concursurile de gătit „Ceaunul şi grătarul” din oraşul Deta şi din satul Opatiţa, unde echipele ASD s-au prezentat foarte bine.

Mulţumim tuturor membrilor executivului și membrilor comisiilor pe probleme care au dovedit mult interes pentru acţiunile organizate de Asociaţia Seniorilor din Deta. (Alexandru Voiculescu)


În atenţia pacienţilor cu diabet zaharat

În oraşul nostru funcţionează, în apropierea Spitalului Orăşenesc Deta, un cabinet de consultaţii în specialitatea diabet zaharat, nutriţie și boli metabolice, unde pacienţii pot beneficia de recomandări nutriţionale adecvate şi tratament corespunzător. Consultaţiile, gratuite pentru pacienţii asiguraţi CNAS, sunt asigurate de către dr. Dănălache Ovidiu, medic specialist diabet zaharat, nutriţie, boli metabolice, zilnic, în intervalul orar 8:30-15:30.

Editorial Petru Roman

Pe drumul bun

Zilele trecute am evaluat stadiul proiectelor importante din oraș și am constat că am reușit să facem destul de multe lucruri pentru comunitatea noastră. Chiar dacă sursele de finanțare sunt limitate, am identificat soluții de finanțare și am demarat o serie de proiecte mari, așa cum am anunțat că vom face înainte de alegerile locale. Blocurile ANL, de exemplu, au trecut de etapele complicate ale actelor și au ajuns în stadiul de turnare a fundației. Casa de cultură a primit acordul pentru finanțare și urmează să începem procedurile pentru deschiderea lucrărilor. Șantierul din piață avansează cu pași rapizi, la hala mare se lucrează deja la turnarea fundației. Pentru parcul industrial din oraș s-a făcut planul urbanistic zonal și mă bucur să pot spune că utilitatea acestui proiect se vede deja, deoarece s-a anunțat un prim beneficiar interesat, respectiv centrul de colectare al legumelor și fructelor din zona noastră. Aceasta va fi prima investiție importantă din Parcul Industrial urmând ca și alți investitori să fie primiți în acest perimetru. Sunt doar câteva exemple din lunga lista a investițiilor și lucrărilor desfășurate de administrația locală în acest an. Sunt lucruri care se văd și care fac din Deta un punct de referință în județul Timiș. Pot spune fără teama de a greși că ne aflăm pe un drum bun iar aceste proiecte vor continua și în următorii ani, perioadă în care, cu siguranță, vom demara și alte lucrări importante pentru oraș și pentru cetățeni.