Dispensar modern şi drumuri refăcute în Opatiţa

Două proiecte implementate prin Programul PHARE 2006 au primit ordinul de începere din 15, respectiv 16 ianuarie 2009.

Primul proiect proiectul se numeste “Sănătatea e bunul cel mai de preţ”, prin intermediul caruia se va moderniza dispensarul medical din localitatea Opatiţa. În urma organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor, a fost declarată câştigătoare firma S.C.“MONTADOR IMPORT EXPORT” SRL, firma cu care se va semna contractul de execuţie, urmând ca în funcţie de evoluţia vremii să se înceapă lucrările. Cel de al doilea proiect vizeaza modernizarea străzilor din localitatea Opatiţa şi pentru care a fost organizată licitaţia pentru achiziţii de servicii de proiectare. În urma evaluării ofertelor a fost declarată câştigătoare firma S.C. “TRISKELE” SRL Timişoara, firma cu care se va semna contractul de servicii, urmând ca în etapa următoare, după terminarea proiectului tehnic, să se organizeze licitaţia pentru execuţia lucrării. De asemenea s-au avizat favorabil de către Consiliul local Deta solicitările de demarare a întocmirii studiilor de fezabilitate pentru două proiecte: reabilitarea parcului orasului Deta si reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grupului Şcolar “Sfântu` Nicolae” Deta.

Documentaţiile pentru cele două proiecte urmează să constituie suportul pentru elaborarea cererilor de finanţare pentru atragerea de fonduri nerambursabile.
Ioan Iovan

EDITORIAL PETRU ROMAN - februarie 2009

Aşa cum am promis în primul numar al Monitorului Primăriei, venim în fiecare lună în faţa dumneavoastră să vă prezentăm preocupările Executivului şi angajaţilor din cadrul Primăriei oraşului. Pentru începutul anului 2009, principalele activităţi vizează obţinerea avizelor şi pregătirea licitaţiilor pentru demararea lucrărilor la cele 5 proiecte câştigate în toamna anului 2008: “Construirea sediului Casei orăşeneşti de cultură în parcul oraşului Deta”, “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de cultură din Opatiţa”, “Reabilitarea dispensarului uman din Opatiţa”, “Locuinţe sociale pentru comunitatea de romi (12 locuinţe)”, “Modernizarea prin asfaltare a 2 km străzi în satul Opatiţa”. Consecvenţi promisiunilor făcute în campaniile electorale, în aşteptarea banilor ce ni se vor aloca în bugetul local din fonduri defalcate de la bugetul de stat, dorim ca împreună cu dumneavoastră să stabilim priorităţile în investiţiile anului 2009. În acest sens vă aşteptăm cu propuneri concrete, pe care le vom analiza în dezbaterile publice pe marginea bugetului local. Sunt convins că împreună cu dumneavoastră vom găsi cele mai bune soluţii.

ŞEZĂTORI CU TRADIŢII ŞI NOUTĂŢI LA DETA ŞI BORDANY - februarie 2009

La sfârşitul lunii ianuarie Primăria Oraşului Deta împreună cu Primăria Comunei Bordany (Ungaria) au depus spre finanţare un nou proiect în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

Legăturile de peste 15 ani dintre cele două localităţi au făcut posibil acest lucru, intenţia reprezentanţilor oraşului fiind aceea de a facilita cunoaşterea reciprocă a obiceiurilor şi tradiţiilor. Titlul proiectului este „Sezatori cu tradiţii şi noutăţi la Deta şi Bordany” iar conţinutul proiectului se referă la activităţile culturale, turistice, culinare şi sportive la nivelul elevilor, tinerilor şi adulţilor din ambele localităţi.

Rolul de lider de proiect a revenit „echipei” din Deta, echipă care a lucrat la scrierea proiectului, iar ulterior va implementa activităţile prevăzute în cererea de finanţare. „Chiar dacă în scrierea unui proiect se investeşte multă energie şi muncă, la sfârşit, satisfacţia este deplină, atunci când ştim că şi localitatea noastră participă la viaţa Europei unite” declară primarul Petru Roman.
Prof. Francisc Szabo


FELICITARI - februarie 2009

Primăria oraşului Deta urează casă de piatră proaspeţilor căsătoriţi:

TELESCU NICOLAE-MARIUS şi MIRCIOV ECATERINA-PETRONELA căsătoriţi la data de 17.01.2009

DIMENY MARIUS-ADRIAN şi LASCU LILIANA-IOANA căsătoriţi la data de 31.01.2009

MESTERCA PETRE şi CRAINIC LOREDANA-CLAUDIA căsătoriţi la data de 31.01.2009

ATENŢIE ! CE PREVEDE CODUL FISCAL - februarie 2009

Art.254, alin.5. Orice persoană care dobândeşte sau construieşte o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere la compartimetul impozite şi taxe în termen de 30 zile de la data dobândirii sau construirii

Art.254, alin 6. Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul impozite si taxe în termen de 30 zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

Art.259, alin.6. Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul mai sus menţionat în termen de 30 de zile, inclusive, care urmează după data achiziţiei.

Art.264 al 4. Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport la compartimentul impozite şi taxe de pe raza teritorială unde are domiciliul.

PÂNĂ ÎN DATA DE 31 MARTIE 2009 SE ACORDĂ BONIFICAŢIE LA PLATA INTEGRALĂ A IMPOZITULUI PE CLĂDIRE, TEREN ŞI MIJLOACE DE TRANSPORT !

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE - februarie 2009

Prin Hotărârea nr. 62/20.11.1008 a Consiliului local al oraşului Deta valoarea impozitelor şi taxelor locale a rămas aceeaşi ca şi în anul 2008.

În conformitate cu art. 283 aliniatul 2 din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţă cetăţenilor oraşului Deta şi satului Opatiţa, faptul ca începând cu anul fiscal 2009 se stabileşte taxa pentru vehicule lente, după cum urmează :

tractoare, ifroane, ATV-uri - 34 lei/an
căruţe - 10 lei/an
mopede - 7 lei/an

Acte necesare înscrierii :
cerere tip
contract vânzare-cumparare/ factură/declaraţie notarială
copie act de identitate
copie chitanţă plata taxă înscriere
copie chitanţă plată contravaloare număr

Ultima zi de plata a taxei este 31 martie 2009, după care se vor aplica majorări în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi întârziere. Vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2009 vor fi impuse cu data de intâi a lunii următoare în care s-a dobândit bunul. Pe această cale, anunţăm proprietarii de vehicule lente care deja au achitat impozitul pe anul 2009, să verifice pe chitanţa obţinută dacă figurează “Impozit vehicul lent”. In caz contrar sunt rugaţi să se prezinte la casieria Compartimentului Impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei Oraş Deta.
Alina Popovici

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI DETA - februarie 2009

Comisia pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite, taxe, servicii şi comerţ
1. Şămanţu Gerhart preşedinte
2. Susa Virgil secretar
3. Vertopan Zoran membru
4. Mateescu Adina-Maria membru
5. Katona Gheorghe membru
6. Voiculescu Alexandru membru
7. Stanciu Nicolae membru
8. Chiticariu Marcel membru
9. Ioţcov Lucian membru
10. Despi Ioan membru
11. Rotar Radu membru

Comisia pentru urbanism, protecţia mediului, lucrări publice, administrarea patrimoniului public şi privat al oraşului
1. Katona Gheorghe preşedinte
2.Voiculescu Alexandru secretar
3. Vertopan Zoran membru
4. Komşa Iuliana membru
5. David Gheorghe-Vasile membru
6. Şămanţu Gerhart membru
7. Stanciu Nicolae membru
8. Chiticariu Marcel membru
9. Ioţcov Lucian membru

Comisia pentru protecţie socială, sănătate, învăţământ, cultură şi sport
1. Komşa Iuliana preşedinte
2. Mateescu Adina secretar
3. Ilian Ionel membru
4. Buhaş Crăciun membru
5. Rotar Radu membru

Comisia juridică, administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, culte şi relaţii de colaborare cu localităţi din străinătate
1. David Gheorghe-Vasile preşedinte
2. Susa Virgil secretar
3. Ilian Ionel membru
4. Despi Ioan membru
5. Buhaş Crăciun membru

150 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească - februarie 2009

24 ianuarie 1859, a rămas în istoria românilor ziua în care a început realizarea visului ce a ţinut uniţi sub acelaşi steag românii din toate pământurile româneşti, unirea într-un singur stat.

La sfârşitul secolului XIX, nu se putea pune problema unirii tuturor românilor, din cauză că Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic, mare putere europeană, însă Criza Orientală a creat condiţii în care, unirea românilor din Ţara Românească şi Moldova se putea realiza. Acest lucru a fost discutat la Congresul de Pace de la Paris din 1856, ce a avut loc la finalul Războiului Crimeii din 1853-1856, încheiat cu victoria Turciei, Franţei, Angliei şi Sardiniei contra Rusiei. Ideea unirii românilor a fost susţinută în cadrul discuţiilor de către ministrul de externe al Franţei, contele Waleski. Noul stat ar fi format o barieră naturală în calea expansiunii Rusiei Ţariste şi ar fi apărat, în acelaşi timp, integritatea Imperiului Otoman.
Congresul de la Paris a permis transformarea chestiunii româneşti într-o problemă internaţională. Marile Puteri, având poziţii diferite au hotărât consultarea poporului român în privinţa unirii. Astfel s-a hotărât constituirea în ambele ţări a unor adunări consultative numite Divanurile (Adunările) ad-hoc, alcătuite din reprezentanţi ai tuturor stărilor sociale. Cele două adunări, deşi au lucrat separate, au prezentat marilor puteri propuneri identice, cerând unirea sub conducerea unui prinţ străin, garantarea autonomiei şi neutralităţii teritoriului
În anul 1858, Marile Puteri, s-au întrunit la Paris, într-o nouă conferinţă pentru a decide organizarea Principatelor, astfel statul nou format purta numele de „Principatele Unite Moldova şi Valahia”, iar unirea era doar parţială. Fiecare principat urma să aibă domni, guverne şi Adunări legiuitoare separate, iar instituţii comune - Curtea de Justiţie şi Casaţie, tribunal suprem şi Comisia Centrală, ce alcătuia legile, ambele la Focşani.
Adunarea electivă din Moldova dominată de unionişti, l-au ales ca domn pe Alexandru Ioan Cuza, candidatul „Partidei Naţionale”, la 5 ianuarie 1859. La Bucureşti sub presiunea populaţiei, Adunarea l-a ales domn tot pe Cuza, la 24 ianuarie 1859. Unioniştii s-au bazat pe faptul că prevederile Convenţiei de la Paris din 1858, nu interziceau alegerea aceleiaşi persoane ca domn în ambele ţări.
Aniversarea a 150 de ani de la acest eveniment a fost sărbătorită de către elevii Grupului Şcolar „Sf. Nicolae” Deta, prin punerea în scenă a piesei „Moş Ion Roată şi Unirea”. Ambianţa creată a fost una de mare emoţie şi bucurie, elevi şi profesori trecând dincolo de bariera timpului şi degajând totodată spiritul Unirii, prezent pe toată durata spectacolului. Într-o perioadă în care tindem sa ignorăm, conştient sau nu, simbolurile noastre naţionale, spectacolul în sine a reprezentat o transpunere cu iz palpabil, a realităţilor din Ţările Române din acea vreme.

S-au remarcat, sub îndrumarea domnişoarei profesoare Alina Popescu, elevii din urmatoarele roluri: povestitorul Ioana Danilcenco din clasa a X-a Real, Mircea Slabu din clasa a XI-a Uman ce a jucat rolul lui Moş Ion Roată, deputat al ţăranilor în Adunarea ad-hoc a Moldovei, boierul interpretat de Marius Chelaru din clasa a X-a Real şi grupurile de boieri şi ţărani interpretate de elevii claselor a IX-a şi a XII-a Servicii.
Prof. Ilariana Sofian

VACANŢĂ LA BĂLAN - februarie 2009

În vacanţa intersemestriale, 2 – 9 februarie 2009, echipa de handbal fete, clasele V – VIII, de la Grupul Şcolar „Sf. Nicolae” Deta au participat la o pregătire centralizată în oraşul Bălan, judeţul Harghita.

A fost aleasă această locaţie deoarece instituţia noastră a încheiat un parteneriat şcolar denumit „Curcubeul prieteniei” cu Şcoala Generală „Geo Bogza” Bălan, parteneriat care are ca obiectiv stabilirea de relaţii interpersonale între elevii celor două şcoli, schimburi de experienţă, organizarea şi derularea unor activităţi cultural-sportive.

Luni dimineaţa, devreme, am plecat la drum plini de entuziasm şi curiozitate. Am oprit la Sighişoara unde am urcat în Cetatea medievală, am vizitat Biserica din deal şi am văzut oraşul de sus.

După o lungă călătorie, am ajuns la „polul” frigului unde am fost întâmpinaţi cu căldură de primarul oraşului, dl. Mihai Mereş. După o scurtă odihnă, am început antrenamentele grele şi obositoare. Pentru a alunga oboseala şi pentru a ne face şederea cât mai plăcută, am alternat antrenamentele cu diferite activităţi distractive, cu drumeţii.

Astfel, în prima seară, ne-am întâlnit cu câţiva elevi de la şcoala gazdă, cu care ne-am împrietenit cu uşurinţă. A urmat o excursie la Lacul Roşu unde ne-am plimbat pe lacul îngheţat, am ascultat legenda acestuia şi am străbătut Cheile Bicazului pe jos. Frumuseţile peisajului, tinereţea şi voia bună au făcut să avem o zi deosebită. Cum oraşul Bălan se află situat la poalele Munţilor Hăşmaş, din programul nostru nu a putut lipsi o drumeţie la Piatra Singuratică. Drumul a fost greu şi alunecos, dar zăpada mare şi peisajul au făcut ca oboseala să nu fie simţită. Ceaiul fierbinte cu care am fost aşteptaţi la cabană ne-a încălzit şi astfel am început joaca şi bulgăreala cu zăpadă. La întoarcere, drumul ni s-a părut mai uşor, deoarece punga de nylon a ţinut locul săniuţei, iar chiotele noastre de bucurie răsunau pretutindeni.

Timpul a trecut repede, iar vacanţa, fiind pe sfârşite, cu regret în suflet, am început pregătirea pentru întoarcerea acasă. Am plecat din Bălan cu gândul revenirii şi cu multe prietenii legate.

Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă oameni darnici şi mărinimoşi nu ne-ar fi sprijinit financiar în organizarea acestei vacanţe. Mulţumim din suflet d-lui Petre Berci, d-lui Dan Mătăsaru, Primăriei Oraşului Deta, d-lui primar Petru Roman, Primăriei Comunei Voiteg, Grupului Şcolar „Sf. Nicolae” Deta nu în ultimul rând d-lui Mihai Mereş, primarul oraşului Bălan, pentru ospitalitate.
Prof. Szabo Francisc

PRIMARUL VĂ RĂSPUNDE - februarie 2009

Din numărul viitor al Monitorului Primăriei, puteţi afla direct de la primarul Petru Roman răspunsul la diferite întrebări legate de oraşul nostru. În acest sens vă rugăm să trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de email primaria_deta@net69.ro sau să le depuneţi personal la secretariatul primariei, în timpul programului de lucru cu publicul.

Cupa “Mihai Mărgineanţu” ediţia 2009 - februarie 2009

Competiţia sportivă la fotbal de sală va fi dedicată, din acest an, memoriei domnului Mihai Margineanţu, profesor care pe parcursul vieţii şi-a dedicat o mare parte din timp sportului din oraşul nostru.

La competiţia desfăşurată în 31.01.2009 şi 01.02.2009 au participat 16 echipe din oraş şi zonă: Old-Boys – Roşu Ioan, Jandarmeria Deta – Costin Cristian, Raris Denta – Keller Mihai, Mihai Eminescu – Rujici Răzvan, Atletico – Gava Lucian, Fiorentina – Puşcaş Ilie, Antitutun – Nogai Nicolae, S.C. Diamant – Cârciu Cristian, Arsenal – Pantis Alexandru, Steaua Timişoara – Vana Pompiliu, Speranţa Birda – Raciov Ciprian, F.C. Deta Juniori – Seculin Daniel, Banloc – Suciu Teodor, S.C. Chinco – Pop Dorian, Soca – Iovanovici Vasile si Opatiţa – Dume Florin.

S-au acordat următoarele premii:

Locul I: Arsenal
Locul II: S.C. Diamant
Locul III: Speranţa Birda
Golgheter: Fiştea Adrian
Cel mai bun portar: Roibu Ciprian

Competiţia s-a desfăşurat în condiţii bune, spiritul de “fair play” dominând atat pe teren cât şi în tribune. Mulţumim pentru implicare tânărului profesor de sport Iovan Eugen şi tuturor celor care şi-au adus aportul în organizarea competiţiei.
Şămanţu Gerhart

ANUNT - februarie 2009

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DETA doreşte să monteze un sistem automatizat, electric de acţionare a clopotelor la biserica nouă, costul lucrărilor fiind în valoare de 3.000 de euro. Cei care doresc să contribuie financiar la executarea acestei lucrări o pot face la Oficiul parohial din str. Ştefan cel Mare nr.4, la Protopopiatul ortodox din str. 1 Mai nr.4 sau la Capela ortodoxă din str. Mihai Eminescu nr.15, în zilele în care se săvârşesc sfintele slujbe. Relaţii la telefoanele: 0256/390644, 0256/390631, 0744829802.

Preot Paroh CIPRIAN BLAGOE

Dumnezeu să-i odihnească în pace! - februarie 2009

SCHEIN ELENA 42 de ani decedată la data de 15.01.2009

GIESER JOSEF 85 de ani decedat la data de 17.01.2009

PETREI CORNELIU 60 de ani decedat la data de 18.01.2009

VIKONKAL FRANCISC 77 de ani decedat la data de 20.01.2009

NEMETH TECLA 85 de ani decedată la data de 3.02.2009

IVANOVICI MARIOARA 57 de ani decedată la data de 5.02.2009

RACZ IULIANA 73 de ani decedată la data de 8.02.2009

Primăria oraşului Deta transmite sincere condoleanţe familiilor îndoliate.