Mesaje cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă

Mesajul Protopopului Pr. Ioan Prisăcean, Biserica Ortodoxă Română       

,,Iar pruncul creştea şi se întărea cu duhul,umplându-se de
Înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste el.”
(Luca 2,40)

Veniţi  să ne bucurăm şi să cântăm Domnului, căci iată, astăzi Fiul lui Dumnezeu se naşte din Fecioara Maria şi Fiu al omului se face. Fiul Tatălui cel veşnic  devine fiu al Mariei, se întrupează, luând chip de om. De aceea în jurul ieslei din Betleem vedem pe Fecioara Maică, pe dreptul Iosif, cetele îngerilor, păstorii şi magii, preamărind marea taină a întrupării lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Căci pentru noi şi pentru a noastră mântuire, Fiul lui Dumnezeu ,,s-a pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om”. El este Dumnezeu – om, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului, unind într-o singură Persoană firea dumnezeiască cu firea omenească. El s-a făcut ,,om asemenea nouă, afară de păcat” (Evrei 4,15). De aceea a primit să se nască, să ia chip de prunc, care creşte cu anii, ca la vârsta propovăduirii să-şi împlinească misiunea pentru care a venit în lume. Într-adevăr, Sfântul  Evanghelist Luca ne spune despre Iisus că ,,pruncul creştea şi se întărea cu Duhul, umplându-se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El”. Iar mai târziu, ne arată că ,,Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni”(Luca 2,40,52). Ca apoi  să se descopere mai deplin ca Dumnezeu – Om ,care lucra cu putere de Sus, căci în El, prin El, prin cuvintele şi acţiunile Lui, lucra Dumnezeu însuşi. Astfel , în firea Lui omenească, din pruncie până la vârsta bărbăţiei s-a arătat dumnezeirea Lui cea veşnică şi nemărginită. Căci ,,Cuvântul trup s-a făcut şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui ,slavă ca a unuia născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”(Ioan 1,14). Firea omenească a lui Iisus s-a îndumnezeit începând din momentul zămislirii, căci Fiul lui Dumnezeu a luat chip de om. Această îndumnezeire a firii omeneşti s-a desăvârşit la învierea şi înălţarea la cer a Domnului întru mărirea Tatălui. Dacă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu – Fiul Omului, a primit să ia asupra Sa ca om legea creşterii, prin aceasta El a întărit şi a sfinţit această lege şi ne cheamă să păşim pe urmele Lui, să creştem în El şi să respectăm legea dezvoltării în viaţa omenească. Prin Taina Sfântului Botez  suntem cu toţii ,,fiii lui Dumnezeu” după har. Iisus Hristos este sălăşluit în noi şi ne cheamă la desăvârşire.

Iisus Hristos se pune pe Sine drept ţintă şi model, ca privind la viaţa Lui cea sfântă să-i urmăm Lui, să întipărim în fiinţa noastră chipul sfinţeniei Lui şi să tindem să ne înălţăm până la statura desăvârşirii Lui. Harul lui Iisus Hristos devine roditor în viaţa noastră numai dacă ne străduim să facem voia Domnului în toate zilele noastre. Această creştere în Hristos nu este uşoară. Ea cere luptă necontenită. De ce? Pentru că în noi se luptă mereu binele  şi răul, virtutea şi păcatul, adevărul şi minciuna, dragostea şi ura, smerenia şi mândria, bunătatea şi răutatea. Având în faţă ţinta veşniciei, a desăvârşirii divine, care este Hristos, să împlinim îndemnul Sfântului Apostol Petru: ,Creşteţi întru harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos” (II Petru 3,18), ca astfel să ne îmbrăcăm sufletul şi viaţa în Hristos şi Hristos să crească în noi în aşa fel încât în toate simţămintele, vorbele şi faptele noastre să se simtă lucrarea Duhului lui Hristos, lucrarea credinţei, dragostei, bunătăţii, nădejdii, întrajutorării și smereniei. Căci prin luptă necontenită, sprijinită pe harul lui Hristos şi pe voinţa noastră cea bună, să biruim ispitele ce ne trag spre păcat şi să întărim în noi, în purtarea noastră tot ce este bun, frumos şi mântuitor.

A trecut postul Crăciunului, care închipuie perioada dinainte de Hristos, când se aştepta venirea lui Mesia, venirea unui Mântuitor. Acum ne plecăm cu inimi pline de bucurie în faţa ieslei din Betleem, unde ,,s-a născut Hristos-Mesia chip luminos” cum spun colindele din bătrâni. E mult de atunci. Au trecut mai mult de două mii de ani. Şi totuşi icoana Naşterii Domnului e mereu vie în sufletul nostru, în viaţa noastră. De ce? Pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este veşnic viu. El vine şi astăzi să se sălăşluiască nu într-o iesle ca odinioară, ci în noi, în fiinţa noastră, să ne umple de nevinovăţia Lui, de puritatea Lui cea dumnezeiască, să ne lumineze sufletul, să ne încălzească inima şi să ne ajute să creştem tot mai mult în dragoste de El, de Biserica Lui cea sfântă, de tot ce este bun, ziditor şi înălţător. Crăciunul este o chemare la curăţia sufletului şi a vieţii noastre în Iisus Hristos. Să-l primim pe Hristos în ieslea inimii noastre, să ne curăţim de tot ce este rău ,de tot păcatul, să ne împăcăm cu toţi semenii şi astfel  să ne rugăm Domnului ca să  fie cu noi în toate zilele  vieţii noastre şi să ne călăuzească paşii pe calea creşterii în virtute, ca să cunoaştem şi să se vadă din faptele noastre că Hristos s-a sălăşluit întru noi. Urându-vă să sărbătoriţi în pace şi bucurie Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, Bobotezei şi Anul Nou, rog pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, fericire, spor în toate şi mântuire.

Mesajul Preotului Paroh Lokodi Attila, Biserica Romano-Catolică

A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik.” (Iz 9, 1-2)
Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!
Poporul, care a umblat în întuneric, a văzut o mare lumină. Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii, a strălucit o lumină. Tu ai făcut să-i crească bucuria.” (Isaia 9,1-2)
Prin aceste gânduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!


Das Volk, das im Dunkel lebt, schaut ein großes Licht; über denen, die im Land der Finsternis wohnen, erstrahlt ein Licht. Du machst laut den Jubel, groß die Freude.” (Izaja 9,1-2)
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.


Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!


Mesaj din partea Preotului Paroh Liubodrag Boghicevici, Biserica Ortodoxă Sârbă

An de an, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de bucurie duhovnicească, pentru că ea este împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor. Vă îndemn să întâmpinăm această mare bucurie cu smerenie, bunătate şi milostivenie! Fie ca marea sărbătoare a Crăciunului să ne aducă binecuvântare, sănătate, linişte şi multă dragoste!

Hristos s-a născut!
Crăciun fericit!
La mulţi ani!


Mesaj din partea Pastorului Ghiţă Sporea, Biserica Baptistă Beraca
Crăciunul care nu trebuie uitat!
În vremuri ca acestea, tulburi și pline de incertitudine, numai farmecul și frumusețea Crăciunului ne mai poate ajuta să mergem înainte. Ne dorim din tot sufletul să trecem peste încercările și greutățile vieții și să ne bucurăm încă o dată de Nașterea lui Emanuel (Dumnezeu este cu noi). La acest popas binecuvântat, e bine pentru sufletul nostru să ne aducem aminte de scopul venirii sale în lume. În Evanghelia după Luca cap 19:10 citim spusele sale: „pentru că Fiul Omului a venit să caute și să Mântuiască ce era pierdut”. Să ne amintim că venirea Sa în lume ar trebui să cauzeze bucurie și încantare, pace și cântare, venerație și uimire, închinare și laudă. Întrebarea mea onestă este dacă noi, oamenii, înțelegem îndeajuns de bine misiunea lui și apreciem sacrificiul său. Apostolul Pavel scrie în Epistola către Filipeni cap 2:7: „s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.” Avem un subiect vast de contemplare: Isus Hristos cel născut în Betleem. Acesta este Regele nostru. Un Crăciun fericit tuturor și La Mulți Ani vă dorim noi, Baptiștii din Deta!  

Mesajul Directorului Centrului Cultural Deta, Ovidiu Ivancea

Sărbătoarea Crăciunului și a Anului Nou să vă aducă tot ce este mai bun, multă sănătate, fericire, prosperitate și împlinirea tuturor dorințelor!

ANUNŢ

Duminică 24.12.2017, începând cu orele 17.00, vă aşteptăm la Sărbătoare
Pomului de Crăciun, care va avea loc în faţa Muzeului oraşului Deta.
Moş Crăciun va fi acolo!

1 Decembrie la Deta


Ziua Naţională a României a fost marcată la Deta printr-o ceremonie emoționantă la Monumentul Eroilor din faţa Muzeului oraşului. În deschidere, primarul Petru Roman a punctat importanţa datei de 1 Decembrie, iar Tedeumul şi slujba de pomenire a eroilor căzuţi în lupta pentru apărarea patriei au fost oficiate de către protopopul Ion Prisăcean şi preotul paroh Ciprian Blagoe. Așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, Diana Tătăruşanu a făcut o evocare în cadrul căreia a prezentat în ordine cronologică momentele istorice legate de Ziua Națională. Corul Mixt al Centrului Cultural Deta, sub îndrumarea profesorului Dan Oroșan, a intonat Imnul Naţional al României „Deşteaptă-te române” şi „Imnul eroilor” .
În memoria eroilor au fost depuse coroane şi jerbe de flori de către: Primăria Deta, Asociaţia veteranilor de război, Poliţia oraşului Deta, Poliţia de frontieră Deta, Unitatea de jandarmi Deta, Unitatea de pompieri militari Deta, Spitalul orăşenesc Deta, Liceul Tehnologic Sf. Nicolae, Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, ALDE, Forumul German, consilierul independet Ioțcov Lucian, Asociația Seniorilor Deta, Asociația pensionarilor MAI, Uniunea Bulgarilor din Banat filiala Deta, Uniunea Sârbilor Deta, UDMR Deta şi a Partidului Noua Dreaptă. (Ovidiu Ivancea, directorul Centrului Cultural Deta)


SĂRBĂTOAREA CENTRULUI CULTURAL DIN DETA

După un an în care am muncit mult și am depășit cu succes toate provocările, ne-am întâlnit toţi cei care ne-am adus contribuţia la viaţa culturală a oraşului Deta în cadrul Sărbătorii Centrului Cultural al oraşului Deta. Evenimentul a ajuns deja la cea de-a treia ediţie, și în 2017 ne-am reunit cu scopul de a face un bilanţ al activităţilor finanţate prin Agenda culturală, al activității fiecărui ansamblu, al corurilor precum și al orchestrei de muzică populară. Alături de noi au fost cetăţenii de onoare ai oraşului, consilierii locali, angajaţi ai Primăriei Deta, reprezentanţii principalelor instituţii, precum și delegaţii din localităţile Plandiște, Barite şi Coștei din Serbia. De la an la an numărul activităţilor culturale este tot mai mare, spectacolele oferite de Centrul Cultural prin formaţiile artistice, atât în ţară cât şi în străinătate, au fost şi ele mai multe față de anul precedent, numărul celor ce activează în viaţa culturală a crescut simţitor, toate acestea fiind indicatori clari că generaţia actuală păstrează tradiţiile, portul şi valorile moştenite. Pentru efortul depus de-a lungul anului și pentru premiile obţinute, ansamblurile au fost felicitate de Petru Roman, primarul orașului Deta, care, în semn de apreciere și mulţumire pentru activitatea lor culturală, le-a înmânat câte o diplomă.


Mulțumesc tuturor celor care activează sub egida instituției pe care o conduc, îi felicit pentru rezultatele foarte bune obținute la concursurile și festivalurile la care au participat și pentru efortul de a reprezenta orașul Deta cu cinste și mândrie pe fiecare dintre scenele pe care au evoluat. Multumesc consilierilor locali pentru susținerea culturii în Deta prin votul unanim acordat Agendei culturale. Și, în mod special, aduc mulțumiri conducerii Primăriei care mi-a fost alături ori de câte ori a fost nevoie. (Ovidiu Ivancea, directorul Centrului Cultural Deta)

Editorial Petru Roman

Sărbători fericite și un an nou cu multă sănătate

Ne aflăm la sfârșitul unui an plin de provocări de tot felul, însă atunci când tragem linie, spun cu încredere că, pentru comunitatea noastră, a fost un an bun, cu investiții, cu proiecte continuate și planuri de viitor. Însă comunitatea din Deta reprezintă mai mult decât strict infrastructura sau serviciile pe care le avem la dispoziție. Comunitatea înseamnă în primul rând oameni, iar la acest capitol sunt atât de mândru de dumneavoastră, oamenii din Deta, încât îndrăznesc să afirm că am putea fi un model la nivel național. Orașul nostru are locuitori harnici, pricepuți, preocupați de ce se întâmplă în jur, dornici de evenimente culturale, interesați de viața comunității. Felicitările pentru ce am construit în acest an merg către dumneavoastră și sper ca în 2018 să rămâneți aceeași oameni minunați. Vă urez Sărbători fericite, alături de cei dragi, să fiți la fel de generoși ca și până acum și să dăruiți din ce aveți și acelora fără posibilități. Nu mă refer aici doar la contribuțiile financiare, dăruiți atenție, o vorbă bună, o felie de cozonac sau o invitație de a petrece timp împreună. Fie ca noul an să vă aducă sănătate, armonie și prosperitate! Crăciun fericit și La Mulți Ani 2018!


ÎMPREUNĂ LA IESLEA MÂNTUITORULUI DIN BETLEHEEM


La mai puțin de 10 kilometri de Ierusalim, în piața Ieslei din inima Betleheemului, se află unul dintre locurile sacre al creștinismului, Biserica Nașterii Domnului construită peste peștera în care se spune că Fecioara Maria a dat naștere lui Iisus Hristos. Minunata peșteră învelită în marmură albă este venerată de creștinii care vin din toate părțile lumii pentru a îngenunchia în fața ieslei în care a stat Iisus. Sfântul Iustin Martirul a identificat în secolull al II-lea acest loc, care mai apoi a fost marcat cu o stea cu 14 colțuri plasată pe o lespede de marmură cu inscripția „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est-1717”-„Aici Iisus Hristos a fost născut de Fecioara Maria-1717”. Din acea clipă, 15 candele luminează încontinuu acest loc sfânt. În anul 1847, furtul stelei a declanșat o criză internațională care a culminat cu Războiul din Crimea 1854-1856. Steaua a fost refăcută de sufletul românesc plin de credință și sfințenie a lui Constantin Brâncoveanu, iar catapeteasma de către domnitorul român Ștefan Cantacuzino, ambii dăruind fără a cere nici un argint.


Aflându-ne în Seara De Ajun în acest loc mirific, am trecut prin Ușa Smereniei, ne-am închinat și am înălțat o rugăciune pornită din adâncul sufletului nostru. Bucuria pe care am simțit-o a fost copilărească și sfântă deoarece am conștientizat că pentru fiecare dintre noi, oricât de păcatosi am fi, există mântuire prin pruncul Iisus Hristos. Conduita este simplă: să plângem pentru răutățile noastre, să făgăduim că schimbarea noastră este una reală și că nu ne mai întoarcem la cele rele, să urmăm învățăturile lui Iisus și să credem în El. Apoi, încetul cu încetul, să devenim mai buni deoarece fiecare dintre noi păstrează un copil în sufletul său, copil pe care trebuie să îl facă să cânte și să-l slăvească pe Dumnezeu. Ieșind pe Ușa Smereniei, în lumea „noastră” plină de dureri și probleme, Bunul Dumnezeu știind că suntem prea slabi ca să răzbim singuri, dă fiecăruia dintre noi pe Iisus, Unicul său Fiu, să ne însoțească, să ne mântuiască, să ne ajute și să ne călăuzească în fiecare clipă a vieții noastre. (Endre Libus)

Premii la faza județeană a Festivalului „Cântec, joc și grai străbun”
După succesul obținut la faza zonală a Festivalului „Cântec, joc și grai străbun”, Ansamblurile de dansuri populare româneşti, sârbeşti şi maghiare ale Centrului Cultural Deta s-au prezentat la faza judeţeană a concursului organizată în 22 noiembrie, la Casa Tineretului din Timişoara. Toate cele trei formaţii ale noastre și-au dat silința să impresioneze juriul şi publicul prezent prin suitele de dans prezentate, prin coregrafia autentică din zona de câmpie a Banatului, prin ţinuta lor şi, nu în ultimul rând, prin originalitatea portului, scoţând astfel în evidenţă tot ce au mai bun și mai frumos. În urma jurizării, Ansamblul de dansuri populare sârbeşti a ocupat locul I pe podium, Ansamblul de dansuri populare maghiare a obținut de asemenea locul I plus un premiu special din partea juriului, iar Ansamblul de dansuri populare româneşti a adus acasă o menţiune. Felicit ansamblurile pentru rezultatele excelente și pentru modul impecabil în care au reprezentat oraşul Deta. (Ovidiu Ivancea, directorul Centrului Cultural Deta)

Banat Open 2017 – Vârșeț, ultimul turneu din 2017, un an excelent pentru Badminton DetaLa începutul lunii decembrie, Badminton Club Deta a participat la prima ediție a competiției Banat Open 2017, eveniment sportiv organizat în Vârșeț, Serbia. Turneul internațional a strâns la start 65 de concurenți din Vârșeț, Zrenjanin, Pancevo, Timișoara, Bocșa și Deta, iar clubul nostru i-a făcut față cu brio adunând 5 medalii: Palfi Sarra - locul II, Giurgiev Ariana - locul III, Giurgiev Iadranca - locul III, Gerbner Andreas - locul III și Livadariu Mihnea - locul III.


La sfârșit de an, privind retrospectiv, încheiem anul într-o notă de sărbătoare și ne bucurăm pentru victoriile importante obținute de clubul nostru. La fiecare participare, Badminton Club Deta a fost la înălțime,detronând cluburi cu renume, dovadă stând numeroasele premii obținute. În 2017, clubul nostru a participat la 6 concursuri de badminton cumuland un număr de 32 de medalii. La Bocșa Badminton Cup 2017, Ediția a II-a ne-am întors acasă cu 5 medalii, la Deta Badminton Cup 2017, Editia a II-a am reușit să strângem 13 medalii, la Shuttle Time Timisoara 2017 am obținut 6 medalii, la Olimpiada Gimnaziilor 2017, Faza Județeană am ocupat un binemeritat locul III, la Cupa Bârzava 2017, editia a VIII-a am îmbogățit palmaresul cu 2 medalii, iar la Banat Open 2017, Vârșeț ne-am confirmat forța sportivă câștigând 5 medalii. Felicitari tuturor sportivilor clubului nostru! (Radu Rotar)

Felicitări, Oana!Ne mândrim din nou cu eleva noastră, Herişanu Oana Victoria, din clasa a XI-a R, coordonată de doamna profesoară Jilavu Ana, care a obţinut premiul al II-lea la Concursul Interjudeţean de Chimie “Memorial Octavian Larionescu”. La concurs au participat 499 de elevi (clasele VII-XII) din 3 judeţe: Timiş, Hunedoara si Caraş-Severin. Sperăm sa auzim de astfel de rezultate si la următoarele concursuri si olimpiade şcolare si îi urăm mult succes în continuare! (Director prof. Morariu Letiţia Ana)

Pescuit la standarde înalte

La iniţiativa Asociaţiei Pescarilor Sportivi “Ţiparul” şi a Primăriei oraşului Deta, sâmbătă, 2 decembrie 2017, la Balta Ţiparul din oraşul Deta, s-a desfăşurat un workshop cu tematică pescărească, urmat de o partidă de pescuit sportiv, la care au participat şi reprezentanţii localităţii înfrăţite Coka din Serbia. (Szelei Tiberiu)  

Dumnezeu săi-i odihnească în pace

- IUNACICO EMIL, decedat la data de 28.11.2017 -79 ani
- VERTOPAN IOAN, decedat la data de 29.11.2017-79 ani
- STEHLIC IOSIF, decedat la data de 30.11.2017- 64 ani


Primăria oraşului Deta transmite familiilor îndoliate, sincere condoleanţe!